Temasider

Her er noen sentrale områder for Fafo Østforum som vi har laget egne temasider om.

Korona corona covid CB43926637

Koronasituasjonen

Tiltakene mot smitte har ført til en rekke endringer for arbeidsinnvandringen til Norge, både når det gjelder praktiske og juridiske spørsmål.

Allmenngjøring og minstelønn

Allmenngjøring og minstelønn

Allmenngjøring betyr at deler av en landsomfattende tariffavtale gjøres gjeldende for alle som omfattes av denne avtalen. Lønn og arbeidsvilkår i avtalen blir dermed «ufravikelige minstevilkår». Det er tatt til orde for å innføre lovfestet minstelønn som et alternativ til allmenngjøring.

Bransjekunnskap

Bransjekunnskap

Bygg og anlegg, renhold, skipsverft, landbruk, transport, fiskeindustri og hotell & restaurant er bransjer som får oppmerksomhet i forbindelse med bruk av arbeidsinnvandrere og utenlandske virksomheter. En betydelig del av arbeidsinnvandringen til Norge etter 2004 har også skjedd via bemanningsbedrifter.
Her har vi samlet noe av kunnskapen som er utarbeidet de senere årene om de nevnte seks bransjene.

Landrapporter

Landrapporter

I Fafo Østforums landrapporter gis det fakta og tall om EUs medlemsland fra Sentral- og Øst-Europa. I tillegg har vi tatt med Hellas, Italia, Portugal og Spania. Rapportene tar for seg økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og partene i arbeidslivet.

Landrapportene ble revidert sommeren 2018.

 

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Hvordan kan det offentlige bidra til likeverdig konkurranse og ryddige arbeidsforhold i et stadig åpnere marked? Det åpenbare svaret er å stille krav til de som leverer varer og tjenester til staten, kommunene og offentlige foretak. Offentlige innkjøp økte fra 523 milliarder kroner i 2017 til 564 milliarder kroner i 2018 – noe som tilsvarer 16 prosent av BNP. Bygg og anlegg utgjør en tredjedel av anskaffelsene.

Rettsavgjørelser

Rettsavgjørelser

Noen ganger testes nasjonale arbeidslivsreguleringer opp mot til den frie flyten i EUs indre marked. Her ser vi på noen sentrale rettsavgjørelser. Laval- og Rüffert-dommene er kanskje er de mest kjente. Her hjemme er det den såkalte verftssaken som har vakt størst oppmerksomhet.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Lav lønn, dårlige HMS-forhold og lange arbeidsdager er sentrale stikkord for sosial dumping. Ofte henger dårlige lønns- og arbeidsvilkår sammen med svart arbeid og organisert kriminialitet.

Statistikk

Statistikk

Polen og Litauen topper statistikken over arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Utlendingsdirektoratet (UDI) er viktige kilder for å følge omfanget av arbeidsinnvandringen.

Arkiverte temasider

Nedenfor ser du oversikt over Fafo Østforums arkiverte temasider. NB! Arkiverte blir sider ikke aktivt vedlikeholdt. Enkelte lenker kan være deaktivert.

Bulgaria og Romania 

Finanskrisens virkninger i de nye EU-landene

Overgangsordningene

Tjenestedirektivet