Europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA)

Europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA)

Faktaflak fra Fafo Østforum

Av Anne Mette Ødegård

Den 17. september 2017 varslet Jean Claude Juncker, leder i EU-kommisjonen, et forslag om å opprette et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (European Labour Authority). Han sammenliknet arbeidslivet med bankvesenet, og mente at det var urimelig å ha europeisk tilsyn med banker men ikke med arbeidsmarkedet.

Forslaget til forordning om et europeisk arbeidsmarkedsbyrå kom 13. mars 2018.  En forordning er en bindende rettsakt. Den skal følges i alle detaljer og har direkte virkning i hele EU (i motsetning til et direktiv, der det er tilstrekkelig at målsettingene er oppfylt i nasjonal lovgivning).

Her finner du forordningen som ble vedtatt i juni 2019.

ELA (European Labour Authority) ble åpnet i oktober 2019 i den slovakiske hovedstaden Bratislava, og målet er full drift innen sommeren 2024.

Hovedoppgaver

Et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (forkortet ELA) skal ha tre hovedoppgaver:

1) Gi informasjon om plikter og rettigheter for grensekryssende arbeidstakere og bedrifter. Dette omfatter også å gi arbeidstakerne veiledning om ulike typer opplæring, for eksempel i språk.
2) Fremme samarbeid mellom nasjonale arbeidslivsmyndigheter. Det kan dreie seg om å utveksle informasjon, hjelp med kontroller og å gjennomføre felles inspeksjoner. Slike inspeksjoner skal foregå i tråd med det aktuelle medlemslandets nasjonale lovgivning og ha basis i en avtale.  ELAs rolle i slike tilsyn er frivillig og ikke-bindende.
3) Megle i tvister der landene er uenige. Dette er en frivillig prosedyre med ikke-bindende beslutninger i alle faser

Byrået skal ha en "liaison officer" fra hvert medlemsland representert – som skal fungere som et bindeledd mellom nasjonale myndigheter og ELA.

Mobil og sårbar arbeidskraft

Bakgrunnen for forslaget er et åpent europeisk arbeidsmarked. Det vil si at det er fri bevegelse av arbeidstakere og tjenester innenfor EU- og EØS-landene. Samtidig er kontrollen med at regler og vilkår i arbeidslivet etterleves et ansvar for nasjonale myndigheter.  Det er store utfordringer med samarbeid og informasjonsutveksling på tvers av landegrensene. Dette gjør det lettere for useriøse aktører å komme seg unna og øker faren for lavlønnskonkurranse og sosial dumping.

I det såkalte håndhevingsdirektivet fra 2014 legges det opp at ulike lands myndigheter skal få hjelp fra hverandre når det gjelder informasjon, kontroller, tilsyn og etterforskning. Dette regelverket gjelder utstasjonerte (utsendte) arbeidstakere. Disse er ofte de mest sårbare blant den mobile arbeidskraften. En av oppgavene til ELA blir å foreta analyser og risikovurderinger i forbindelse med fri bevegelighet av arbeidskraft.

Styre og referansegruppe

Styret for ELA skal bestå av en representant for hvert medlemsland og to fra EU-kommisjonen. EØS-landene vil bli invitert til å delta som observatører. I tillegg skal det opprettes en referansegruppe hvor partene i arbeidslivet (på europeisk nivå) deltar. Blant de ansatte skal det være en sambandsperson fra hvert land for å ivareta forholdene mellom byrået og medlemslandene.

Det er allerede et samarbeid mellom arbeidstilsynene i Europa, gjennom Senior Labour Inspectors Committee (SLIC). Her gjennomgås god praksis og det utarbeides felles rapporter. Det blir imidlertid påpekt at dette samarbeidet ikke egner seg for å løse spesifikke saker. I tillegg finnes det bilaterale avtaler mellom tilsyn i ulike land, samt at det er etablert et samarbeid gjennom European Platform tackling undeclared work. Denne plattformen blir nå en del av ELA-samarbeidet.

Verktøy eller trussel?

Da forslaget ble lansert mente regjeringen at ELA kan bidra til mer samordnet og effektiv kamp mot arbeidslivskriminalitet og at forslaget passer godt sammen med statsministerens initiativ  overfor EU-kommisjonen om styrket samarbeid mot a-krim.
I vurderingen fra Stortingets utredningsseksjon het det blant annet at ELA i utgangspunktet ikke påtvinger medlemslandene noen rettslige forpliktelser, men det var usikkkerhet om det kunne bli en forskyvning av kompetanse.

Europeisk fagbevegelse var i hovedsak fornøyd med forslaget. De svenske hovedorganisasjonene advarte mot meglingsfunksjonen. Dette er ikke forenlig med en arbeidslivsmodell som baserer seg på kollektive avtaler.

Også her hjemme møtte forslaget til et europeisk arbeidsmarkedsbyrå både en varm velkomst og skepsis. LO stilte noen klare forutsetninger. Det omfattet blant annet at ELA ikke må svekke forhandlingsrommet når det gjelder utforming, kontroll og håndheving av lover og tariffavtaler. En annen forutsetning er at det ikke ble krevd myndighetsoverføring.  YS så på forslaget som en konkretisering av EUs målsetting om «et mer sosialt Europa».

På grunn av innvendingene er byråets kompetanse blitt mindre omfattende enn det som var ment i det opprinnelige forslaget.

Kilder:


European Commission Speech: President Jean-Claude Juncker's State of the Union Address 2017.
Europalov.no
Regjeringen.no: Forslag om å etablere et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. EØS-notat 25.10.2018, EØS-notat 30.05.19
Stortingets utredningsseksjon: Mulige konsekvenser av forslag til forordning om opprettelsen av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå.

Publikasjonsår: 2019Relaterte nyheter

 • Relaterte seminarer


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie