Skip to main content
Fafo Østforum webinar 12. desember: Statistikk over arbeidsinnvandringen til Norge 2023

Mer informasjon


Norge trenger arbeidskraft, men det gjør også store deler av EU. Blir vi utkonkurrert på grunn av lav kronekurs eller kommer fortsatt arbeidsinnvandrere til Norge? Christoffer Berge fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har svarene. Webinaret direktesendes og seerne kan sende inn spørsmål via sms.

25 prosent økning i utenlandske forskere siste fem år

25 prosent flere utenlandske forskere i Norge på fem år


SSBs nye statistikk over forskningspersonale i Norge viser at antallet forskere med utenlandsk bakgrunn økte med 25 prosent mellom 2018 og 2022, fra 10.722 til 13.405 forskere. Antallet forskere fra befolkningen ellers økte i samme periode med 10 prosent.

Nettoinnvandringen til Norge fortsetter å stige

Vi vart 19 500 fleire i 3. kvartal


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er flere som flytter til Norge enn som drar. I 3. kvartal 2023 var det 24 600 innvandringer og 8 900 utvandringer, dvs en nettoinnvandring på 15 700.Av de 24 600 som flyttet til Norge i 3. kvartal var 8 200 ukrainske statsborgere og 1 600 polske statsborgere.

Færre lønnstakere i utleie av arbeidskraft

Færre lønnstakere i utleie av arbeidskraft


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at flere sluttet i utleie av arbeidskraft mellom 1. og 3. kvartal 2023, enn samme periode året før. Samtidig kom også færre nye inn i næringen.

Andelen arbeidsinnvandrere fra EU/EFTA med lavinntekt har falt det siste tiåret

Sterkere inntektsvekst blant innvandrere og deres barn


SSB har undersøkt inntekten og økonomien til personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Selv om det er store inntektsforskjeller mellom personer med innvandrerbakgrunn, finner SSB at mange personer med innvandrerbakgrunn har opplevd en sterk inntektsvekst de siste årene, og at andelen med lavinntekt faller.

Ny SSB-artikkel: Hvor mye tjener innvandrere?

Les hele artikkelen: Innvandrere i Norge 2023: Hvor mye tjener innvandrere?


Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at  arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene etter 2004 tjente i snitt 43 500 kr i november 2022. Befolkningen utenom innvandrere hadde en gjennomsnittslønn på 55 800 kr i måneden.

Innvandrere etter innvandringsgrunn i 2022

Les hele saken: Høyeste antall flyktninger noensinne


Tall for Statistisk sentralbyrå 5. juli viser at 8 877 arbeidsinnvandret til Norge i 2022. Det er om lag 8 500 færre enn året før. Samtidig har antall ikke-nordiske statsborgere med ukjent innvandringsgrunn økt til hele 9 800 personer, og årsaken til økningen er først og fremst manglende registrering av innvandringsgrunn for EØS-borgere. Så det reelle antallet arbeidsinnvandrere i fjor er trolig langt høyere. 

SSB-artikkel: Innvandrerne og deres barn – en mangfoldig gruppe

Les hele artikkelen: Innvandrere i Norge 2023: Innvandrerne og deres barn – en mangfoldig gruppe


I denne artikkelen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) beskrives innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og disse gruppenes sammensetning. I 2023 er det i Norge 207 900 arbeidsinnvandrere fra de de 13 nyeste EU-landene og 16 600 norskfødte med polske foreldre.

Innvandrere i Norge 2023: Hvor mye jobber innvandrere i Norge?

Innvandrere i Norge 2023: Hvor mye jobber innvandrere i Norge?


Det er forskjeller i hvor mye innvandrere med ulik landbakgrunn jobber. Heltidsarbeid er mest utbredt i gruppene med høyest andel i jobb. Dette gjelder for innvandrere fra Norden utenom Norge, nye EU-land etter 2004 og EU/EFTA fram til 2004 utenom Norden.

Folketallet i Norge har passert 5,5 millioner

Folketalet i Noreg er no 5,5 millionar


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at befolkningen økte med 15 300 personer. Det er den største oppgangen i et førstekvartal siden 2012. Økningen skyldes blant annet tilvektsten av ukrainske statsborgere.

Unge drar fra bygda til byene akkurat som før

Unge drar fra bygda til byene akkurat som før


Stabiliteten i flyttingen de siste 20 årene er det mest påfallende, heter det i en ny SSB-rapport, som viser til «en svært urovekkende utvikling for distriktene». Om innvandrerne holdes utenfor det norske flytteregnskapet, blir bildet enda mer dystert for de minst sentrale kommunene, rapporterer SSB.

Flyttinger 2022: Ukrainerne gir endringer i flyttemønsteret

Les hele saken: Ukrainerne gir endringer i flyttemønsteret


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2022 var 90 475 innvandringer og 32 536 utvandringer. Nesten en tredjedel av de over 90 000 innvandrerne hadde ukrainsk statsborgerskap. Uten ukrainere ville antall innvandrere vært det høyeste siden 2017, men bare 4 000 høyere enn i 2021.