Skip to main content
 

Ny SBB-rapport om integrering av innvandrere i Norge

16. desember 2020

Analysen er basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016. Undersøkelsen er unik fordi den gir et bredt bilde av levekår, holdninger og verdier blant innvandrere fra 12 av de største innvandringslandene til Norge, deriblant Polen. Et gjennomgangstema i analysene er betydningen av gode norskferdigheter. Nesten halvparten av polakkene har dårlige norskferdigheter, den desidert høyeste andelen av alle landgruppene.

Et annet gjennomgangstema er diskriminering. Problemer knyttet til hverdagsintegreringen er i noen tilfeller vel så store for arbeidsinnvandrere som for flyktninger; blant annet er det ikke færre blant arbeidsinnvandrere enn blant flyktningene som har opplevd diskriminering.

Polske innvandrere er den eneste gruppen der godt under halvparten føler sterk tilhørighet til Norge. Også med hensyn på enkelte fellesverdier skiller polakkene seg ut; det er blant polakkene vi finner den laveste andelen som mener at et demokratisk styresett er svært viktig. Andre undersøkelser viser at skepsisen til homofile er like stor som blant innvandrere fra muslimske land. Stemmegivningen ved valg er meget lav, og det er svært få som gjør frivillig arbeid.

Last ned SSB-rapport 2020/44: Integrering av innvandrere i Norge. Begreper, indikatorer og variasjoner mellom grupper

 
Nyhet