Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?

  • kl. 13.00–15.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport om arbeidstakere som utnyttes på det groveste. Vi vet ikke hvor mange de er. Men vi vet at få ivaretar deres interesser, og ingen tar et samlet ansvar for å hjelpe dem. Vi reiste spørsmål som: Hva er hjelpebehovet? Hvem tar ansvar? Er det behov for nye tiltak og lovparagrafer?

Kirkens Bymisjon har gjennom en årrekke hatt tett kontakt med en gruppe som kan kalles ‘fattige tilreisende’ i all hovedsak fra EU-land, og omfatter også arbeidstakere i særlig utsatte situasjoner.

Fafo har kartlagt og systematisert kunnskapen som de ansatte ved Bymisjonssenteret i Oslo har tilegnet seg.  Den omtalte gruppa arbeidstakere faller nå utenfor de fleste eksisterende tiltak. Mange havner i en gråsone mellom det regulære arbeidsmarkedet på den ene siden og straffelovens bestemmelser om menneskehandel på den andre. Noen har snakket om et «lovtomt» rom, og at det er behov for egne straffebestemmelser for grov utnytting.

Erfaringer viser at det kan være vanskelig for arbeidstakerne å komme videre med sakene sine. Det dreier seg om at man ikke får den lønna man har krav på, at politiet ikke har kapasitet til å etterforske saker, og at man ikke har rett på advokathjelp, livsopphold eller andre former for bistand. Til høsten skal regjeringen legge fram en ny handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Vil den inneholde tiltak for gråsoneproblematikken?

Fafos undersøkelse viser at det også må jobbes tverrfaglig. Bistand til disse arbeidstakerne vil som regel befinne seg i skjæringspunktet mellom arbeidslivsfeltet og sosialfeltet. Avstanden til hjelpeapparatet er ofte stor, og mange trenger oppfølging og støtte for å makte å ta kampen mot arbeidsgiver. De har sjelden et sikkerhetsnett og situasjonen er ofte akutt. En del mangler mat og et sted å bo. For å gi hjelp, kreves det i praksis samarbeid mellom det offentlige, frivillige organisasjoner og partene i arbeidslivet. Er det mulig å tenke seg en arbeidsdeling på dette området, og da med offentlig finansiering?

Program

Velkommen og introduksjon ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forsker Anette Brunovskis. Presentasjon (pdf)

To historier fra NRK, v/ Tormod Strand, NRK-journalist

Kommentar fra oppdragsgiver v/Marit Nybø, avdelingsleder, Kirkens Bymisjon avdeling fattige tilreisende

Kaffepause

Kommentarer fra og samtale med
Gunhild Vehusheia, advokat  
Lars Mamen, daglig leder, Fair Play Bygg – Oslo og omegn
Aleksandra Czech, sosialfaglig leder, Frelsesarmeens migrasjonssenter
Jonas Bals, LO-rådgiver
Mari Seilskjær, jurist, Kirkens Bymisjon avdeling fattige tilreisende

Spørsmål fra salen / seerne

Ordstyrer: Anne Mette Ødegård, Fafo

Ny publikasjon

20817Fafo-rapporten «Grov utnytting av utenlandske arbeidstakere. Gråsonen mellom det regulære arbeidslivet og menneskehandel» er forfattet av Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård.

Last ned gratis nettversjon av rapporten.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Kirkens Bymisjon, Bymisjonssenteret og finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. 

På programmet

Anne Mette Ødegård
Seniorforsker
Fafo
Anette Brunovskis
Forsker
Fafo
Tormod Strand
Journalist
NRK
Marit Nybø
Avdelingsleder
Kirkens Bymisjon avdeling fattige tilreisende
Gunhild Vehusheia
Advokat
Lars Mamen
Daglig leder
Fair Play Bygg – Oslo og omegn
Aleksandra Czech-Havnerås
Daglig leder
Frelsesarmeens migrasjonssenter
Jonas Bals
Rådgiver
LO
Mari Seilskjær
Rådgiver politikk og rettigheter
Kirkens Bymisjon