Skip to main content
 

Regjeringen skjerper innleie-tilsyn

19. juni 2020

Fredag 19. juni vedtok Kongen i statsråd endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet får fra 1. juli myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling av innleide arbeidstakere er oppfylt. Tilsynsmyndighetene får videre kompetanse til å gi pålegg og reaksjoner ved brudd på disse reglene. Loven åpner også for at Arbeidstilsynet skal kunne gi pålegg og reaksjoner ved brudd på plikten til å gi nødvendige opplysninger til tilsynsmyndigheten og på plikten til å etterkomme stansingsvedtak.

Nyhet