Skip to main content
 

Rapport om rettsregler om lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten

14. september 2021

I april utlyste Samferdselsdepartementet et oppdrag om å utrede hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i luftfarten for besetningsmedlemmer med ulik grad av tilknytning til Norge. Arntzen de Besche Advokatfirma AS fikk oppdraget, og nå foreligger rapporten.

Det skriver Samferdselsdepartementet, 14.09.21

Bakgrunnen for oppdraget

Arntzen de Besche Advokatfirma AS viser i rapporten til oppdragsbeskrivelsen, hvor følgende fremgår: 

«Covid-19-pandemien kan skape vesentlige endringer i det norske luftfartsmarkedet. Lavpris-selskap med driftslisens fra EØS-land kan ønske å bruke sin rett til å etablere ruter i det norske innenlandsmarkedet i tråd med  forordning  (EF)  nr.  1008/2008. Noen selskap bygger driften sin på forretningsmodeller med vesentlig lavere lønns- og arbeidskostnader enn i det norske markedet. Dette er gjort mulig blant annet på grunn av et generelt lavere lønns- og kostnadsnivå i det eller de landene produksjonskostnadene er juridisk knyttet til. Når disse selskapene yter sine tjenester i Norge, har disse selskapene en kostnads- og dermed en konkurransefordel. Det er i seg selv positivt med konkurranse, men i en bransje med svært små fortjenestemarginer også under normale tider er det viktig å vite at konkurransen skjer på et juridisk riktig, og dermed rettferdig, grunnlag.

For å få bedre oversikt over de arbeidsrettslige rammene som denne utviklingen ønsker Samferdselsdepartementet som oppdragsgiver å anskaffe en rapport som redegjør for disse problemstillingene.»

Jfr oppdragsbeskrivelsen skal utredningen gi Samferdselsdepartementet grunnlag for å vurdere om endringer tilsies av hensyn til rettferdig konkurranse mellom flyselskapene og anstendige lønns- og arbeidsvilkår for personell som har mer enn en rent forbigående tilknytning til det norske territoriet.  

Utredningen skal også identifisere problemstillinger som er aktuelle for norske myndigheters handlingsrom og beskrive handlingsrommet innenfor de rammene som følger av EØS-retten.  

Kilder for rapportforfatterne er diverse NOUer, rapporter, rettspraksis og andre rettskilder. I tillegg har de gjennomført samtaler med arbeidslivsorganisasjonene Parat (YS), NHO Luftfart og Norsk  Flygerforbund  (LO), samt Luftfartstilsynet og flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe.

Pressemelding: Utredning om rettsregler for flygende personell er gode nok (Samferdselsdepartementet, 13.04.21)

 
Nyhet