Skip to main content
 

Anbefaler ikke utvidelse av godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

14. januar 2021

Kunnskapsdepartementet (KD) nedsatte høsten 2019 en arbeidsgruppe som skulle vurdere utvidelser av dagens godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring, både med nye land og nye fagområder.

Arbeidsgruppen, som leverte sin rapport til KD i november 2020, ønsker å videreføre godkjenningsordningen slik den er i dag. 

I rapporten NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag-og yrkesopplæring: Veien videre redegjør arbeidsgruppen for sine vurderinger og anbefalinger. Rapporten redegjør også for dagens ordning i Norge, samt godkjenningsordninger for fag- og yrkesopplæring i andre land.

Utdrag fra rapporten:

Intensjonen siden oppstart har vært en gradvis utvidelse av godkjenningsordningen med land og kvalifikasjoner. NOKUT har kartlagt at det er en rekke kompliserende forhold, som kan medføre at en utvidelse per i dag vil kunne resultere i en avslagsordning. Arbeidsgruppa mener det også er vesentlig at det per i dag ikke er avklart den juridiske avklaringen til vilkårene.


Arbeisdgruppens anbefalninger

Godkjenningsordningen videreføres slik den er i dag.

Vurderingen har vist at en utvidelse av ordningen, med dagens innretning, vil medføre utfordringer. Med mindre justeringer, ønsker arbeidsgruppa å videreføre godkjenningsordningen slik den er i dag. Justeringer som foretas må ivareta ordningens formål som en dokumentbasert godkjenningsordning for utenlandsk fag-og yrkesopplæring.

Det anbefales at godkjenningsordningen reguleres i forskrift og at de begrepene som i dag skaper utfordring i forvaltningen av ordningen blir gjenstand for en høring. Videre mener arbeidsgruppa at det må opprettes en klagenemnd for godkjenningsordningen, samt at det må utformes en veileder for sakkyndige i deres vurderingsarbeid.

 
Nyhet