Skip to main content

Renhold

Sist oppdatert: 28. februar 2023

En vanskelig konkurransesituasjon og dårlige vilkår for de ansatte i renholdsbransjen har skapt bekymring helt tilbake til 1970-tallet.

Dette er en bransje med  lave krav til formell kompetanse, lave etableringskostnader og lite kontroll og oppfølging fra myndighetenes side. Dette har bidratt til at bransjen er spesielt utsatt for useriøse aktører.

Renholdsyrket er arbeidsintensivt, og en svært stor del av utgiftene er knyttet til lønn. Hvor effektivt renholdet kan utføres, og til hvilken pris, blir derfor viktig i konkurransen. I mange tilfeller er det kun pris som teller i anbudskonkurranser om renholdsoppdrag. Selv om nytt utstyr og nye metoder har gjort arbeidet mer effektivt, meldes det om et økende tids- og arbeidspress.

I 2012 utarbeidet Fafo en statusrapport om bransjen: Vil tiltakene virke? Status i renholdsbransjen 2012.

Det er velkjent at det finnes uakseptable arbeidsbetingelser i bransjen. Dette spenner fra feil i lønnsutbetalingene til svært lav lønn, eller at renholderne ikke får betalt for den tida som går med til oppdraget.

Flertallet av de som jobber innenfor renhold har innvandrerbakgrunn. Innvandrere fra land i Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika utgjør den største andelen, men det er et økende antall renholdere fra land i Øst-Europa. Bransjen er også preget av stor gjennomstrømming av arbeidskraft og at mange jobber deltid.

Renhold var en viktig sysselsetting for de kvinnelige polske arbeidsinnvandrerne, som jobbet i  Oslo-området. Du kan lese mer om deres vilkår i Polonia i Oslo 2010.

Den første allmenngjøringsforskriften for renhold trådte i kraft 1. september 2011. Les mer om allmenngjøring på våre temasider.

I tillegg er det innført en rekke ordninger for å bedre vilkårene i bransjen:

Renhold var den første som fikk et treparts bransjeprogram (2012). Det er også innført en ordning med HMS-kort for renholdere. Les mer om HMS-kort i renhold hos Arbeidstilsynet.

I 2012 kom det også en forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter (Lovdata). Det betyr at alle renholdsvirksomheter skal ha offentlig godkjenning fra Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Les mer om godkjenningsordningen hos Arbeidstilsynet

I 2016 kom Fafo-rapporten: «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke». Evaluering av godkjenningsordningen i renhold.

Renholdsbransjen har fått egne regionale verneombud, som også har ansvar for hotell og restaurant. Denne ordningen ble opprettet i 2011, etter mønster fra de regionale verneombudene i bygg og anlegg.

I 2018 kom Fafo-rapporten Renholdsbransjen sett nedenfra.