Skip to main content
 

Fersk rapport fra Lavlønnsutvalget

17. juni 2024

Lavlønnsutvalget leverte 17. juni sin rapport til arbeids- og inkluderingsministeren. Utvalget ble bedt om å kartlegge omfang og utvikling av lavlønn i Norge. Utvalgets rapport viser at det norske arbeidslivet har et høyere nivå på de laveste lønningene, og mindre lønnsforskjeller enn de fleste andre land.

Utvalget finner at noen næringer og grupper skiller seg ut. Næringene servering, overnatting, personlig tjenesteyting og detaljhandel har høyere forekomst av lavlønn enn andre. I tillegg er unge, personer med kort utdanning, innvandrere, uorganiserte og kvinner også overrepresentert. Det er også mer lavlønn i små virksomheter, i deltidsstillinger og i midlertidige stillinger.

I rapporten skriver utvalget at den økte innvandringen til Norge de siste 20 årene har påvirket sammensetningen i befolkningen og i arbeidslivet. Innvandrere har stått for størstedelen av sysselsettingsveksten i landet siden årtusenskiftet. Arbeidsinnvandringen var særlig sterk i årene etter EUs østutvidelse, og det har i tillegg vært en økning i ikke-bosatte lønnstakere på korttidsopphold fra Øst-Europa.

Videre poengterer utvalget at innvandrere i større grad enn andre har lave lønninger. Den økte innvandringen trekker derfor isolert sett i retning økt omfang av lavlønn. I perioden etter EUs utvidelse østover og påfølgende høy innvandring, var det tydelig økning i omfanget av lavlønn. Samtidig er det samspill mellom blant annet lønnsnivå, omfang av innvandring og utviklingen i næringssammensetning.

Utvalget vektlegger at dersom tilgangen på arbeidskraft som aksepterer relativt lave lønninger, bidrar til at næringer med mye lavlønn vokser i omfang, tilsier det at andelen lavlønnsjobber øker.

Nyhet