Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Abelia vil kutte offentlige anbudsrunder

Staten bør stimulere næringslivet under koronakrisen ved å kutte ut tidkrevende anbudsrunder for offentlige anskaffelser, mener Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Aps Terje Aasland, som er nestleder i næringskomiteen på Stortinget, mener på sin side forslaget er krevende og at man bør forholde seg til gjeldende regler. Tildeling av oppdrag uten konkurranse kan nemlig fort bli veldig dyrt. 

NTB / Adresseavisen, 02.04.20

Verneombud: Nedgang i innleie og bruk av utenlandsk arbeidskraft

De 15 regionale verneombudene (RVO) i Fellesforbundet rapporterer til Edvard Eidhammer Sørensen. Han forteller at  to ting går igjen etter at koronatiltakene har vart i nesten tre uker: Nedgang i bruken av innleie og utenlandsk arbeidskraft. Og utfordringer knyttet til hygiene og smittevernstiltak på de mindre arbeidsplassene.

FriFagbevegelse, 02.04.20

Offentlige innkjøp som redningsplanke for et næringsliv i krise

Når det er krisetider, tyr næringslivet ikke minst til offentlige anskaffelser. Det viser en gjennomgang Anbud365 har foretatt av ulike innspill til regjeringens ulike krisepakker. Også nord-norsk byggenæring har stor tro på at offentlige anskaffelser kan bidra til en lysere fremtid.

Anbud365, 01.04.20

Offentlige anskaffelser: Veiledning fra EU-kommisjonen i forbindelse med covid-19-utbruddet

I denne veiledningen redegjør EU-kommisjonen for hvilke muligheter og fleksibilitetsmekanismer EU's ramme for offentlige anbud gir når det gjelder innkjøp av varer, tjenester og arbeid som kreves for å håndtere koronakrisen. EØS-avtalen setter strenge rammer for offentlig sektor, både når det gjelder organisering og drift. Norge må følge EUs anbudsregler for offentlige innkjøp.

EU-tidende, 01.04.20

Regjeringen gjør det mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket

Koronasituasjonen fører til at mange utenlandske sesongarbeidere i landbruket har problemer med å komme seg til Norge. Landbruket trenger arbeidskraft, samtidig som antall permitterte og arbeidsledige er rekordhøyt. Det innføres derfor en midlertidig ordning med redusert føring av timer på meldekortet for dagpengemottakere som arbeider i jordbruk, skogbruk og gartneri.

Landbruks- og matdepartementet, 01.04.20

Temaside om koronakrise og arbeidsinnvandring

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Fafo Østforum har laget en temaside der vi samler både relevant informasjon og regelverk, og nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen

Fafo Østforum, 01.04.20

Fakta om behovet for sesongarbeidere

På grunn av koronakrisen frykter norske bønder og andre arbeidsgivere mangel på sesongarbeidskraft fra utlandet. Dette gjelder spesielt fra land utenfor EØS-området, som Ukraina og Vietnam. Det er imdlertid åpnet for innreise for EØS-borgere som jobber i en næring med kritisk behov for arbeidskraft, slik som jordbruk. Og den største gruppen utenlandske sesongarbeidstakere kommer fra EØS-land.

UDI, 01.04.20

Europakommisjonens retningslinjer om fri bevegelse av arbeidskraft

Europakommisjonen har laget retningslinjer knyttet til fri bevegelse av arbeidskraft under COVID-19 utbruddet. I notatet påpekes det at grensearbeidere, utsendte arbeidstakere og sesongarbeidere utfører kritiske oppgaver i mange land, og at en samordnet tilnærming på EU-nivå som legger til rette for at disse arbeidstakerne kan fortsette å krysse de indre grensene er avgjørende.

NHO, 01.04.20

Koronaråd: Når anskaffelsen haster

– Koronautbruddet har for noen oppdragsgivere utløst behov for anskaffelser ingen forutså for bare få uker siden. De ordinære prosedyrene kan da ta for lang tid, men anskaffelsesforskriftene er forberedt på krisesituasjoner og har prosedyrer som sikrer balanse mellom beredskap og konkurranse også i slike tilfeller, skriver senioradvokat Lene Moe Blom og partner Marie Braadland, Advokatfirmaet Grette.

Anbud365, 01.04.20

Svenske og latviske sykepleiere satt i jobb etter bare tre dager i karantene

Narvik kommune har gjort unntak for karantenebestemmelsen og satt innleide svenske og latviske sykepleiere i arbeid i sykehjem tre dager etter at de kom til landet. – Uforsvarlig, mener Sykepleierforbundet.

NRK Nordland, 31.03.20

Elektronisk sporing og raskere bøtelegging skal stanse utenlandske transportører som bryter regler i Norge

Norske myndigheter har avdekket juks med utenlandske transportører som tar ulovlig mange oppdrag i Norge. – Kampen mot sosial dumping får et stort løft, sa Aps Sverre Myrli etter at det ble flertall i Stortinget for forslaget om en sterkere elektronisk sporbarhet i internasjonal frakt. I den internasjonale godstrafikken på vei er det velkjent at sjåfører, ofte fra østeuropeiske land, får dårlig betalt og presses til lange arbeidsøkter.

NRK Oslo og Viken, 31.03.20

Lundteigen (Sp): – Landbruket har selv et stort ansvar for bemanningskrisen

– Du får ikke folk som bor i Norge til å jobbe for den allmenngjorte minstelønna i jordbruket, det skjønner alle. Store deler av landbruket har gjort seg avhengig av det ulike regjeringer har lagt til rette for, nemlig billig arbeidskraft fra Øst-Europa og Asia. Næringa må selv ta et stort ansvar for det. Sterke krefter i landbruket gjør dette fordi det er veldig lønnsomt, de tjener penger på at dette skal fortsette, sier stortingsrepresentant (Sp) Per Olaf Lundteigen.

Dagens Perspektiv, 31.03.20