Skip to main content

Fafo Østforum 2021–2023

Siden 2004 har vi opplevd en arbeidsinnvandring uten sidestykke til Norge. Mens det i 2004 var bosatt under 7 000 østeuropeere i Norge, var tallet steget til over 175 000 i 2015, og i 2020 var nær 200 000 innvandrere, familiemedlemmer og barn fra EUs medlemsland i Sentral- og Øst-Europa bosatt i Norge. I tillegg kommer et stort antall personer på kortidsopphold, utsendte arbeidstakere og tjenesteytere. I samme perioden var også arbeidsinnvandringen fra vestlige EU-land nær fordoblet. De siste årene har vi sett en synkende nettoinnvandring. 

Møteplass om arbeidsinnvandring

Fafo Østforum har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Åpningsseminaret ble avholdt 30. september 2004, og forumets konstituerende møte ble avholdt 29. november 2004. Frem til i dag (28. november 2022) har vi invitert til 91 arrangementer. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Det er nå 23 deltakere i forumet. Arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til et mer internasjonalt arbeidsmarked er hovedtemaer i forumet, som nå har holdt det gående i 18 år. Kunnskapsformidling gjennom nettside og seminarer er de viktigste aktivitetene.

Sentrale temaer i prosjektperioden 2021–2023

Høsten 2020 ble det besluttet å videreføre Fafo Østforum i tre år fra 2021. Ved inngangen til en ny prosjektperiode er det åpenbart at de langsiktige konsekvensene av koronakrisen vil prege arbeidslivet og EUs åpne arbeids- og bedriftsmarked i uoverskuelig framtid. Andre sentrale temaer for forumet i 2021–2023:

 • Utvikling, omfang og konsekvenser av arbeids- og bedriftsvandringene til Norge
  • De siste årene har vi sett en synkende nettoinnvandring. Hvis denne trenden fortsetter, vil det være interessant å se på hvilken betydning det får i deler av norsk arbeidsliv.
 • Strategier, konkurransevilkår og utfordringer for norske bedrifter og bransjer
 • Tiltak mot arbeidslivskriminalitet, useriøsitet og sosial dumping
  • Arbeidslivskriminalitet – hvordan dette påvirker konkurransevilkårene for seriøse bedrifter, skattetilgang, utnytting av sårbar arbeidskraft, inklusiv menneskehandel i arbeidslivet. Østforum vil fortsatt begrense seg til forhold knyttet til utenlandsk arbeidskraft og bedrifter.
 • Minstelønnsregulering og allmenngjøring av tariffavtaler
  • Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler i, etter hvert, ni ulike områder vil gi kunnskap om hvilke effekter dette tiltaket har hatt og vil få, blant annet for inntektsforskjeller i det norske arbeidsmarkedet. Diskusjoner om forenkling av ordningen og om mulige alternativer, eksempelvis andre former for bransjevise minstelønnsbestemmelser, vil trolig fortsette.
 • Følge utviklingen i relevant regelverk i Norge og EU 
 • Utfordringer for velferdsstaten
 • Erfaringer fra avsenderlandene, spesielt når det gjelder utviklingen på arbeidsmarkedet og arbeidsinnvandring (for eksempel fra Ukraina til Polen)
 • Konsekvenser for kompetanseutviklingen i norsk arbeidsliv samt innvandring av høykompetent arbeidskraft (også fra tredjeland)
  • Konsekvenser for kompetanseutviklingen i utsatte næringer er et viktig å område å følge videre. Språkkompetanse bør ses på som et eget temaområde da det har stor betydning for i hvilken grad arbeidsinnvandrerne integreres på arbeidsplassen og i samfunnet.
 • Konsekvenser for tilknytningsformer, utvikling av nye organisasjons- og arbeidsformer i arbeidslivet
 • Regelverk og diskusjon rundt offentlige anskaffelser
 • Integrering av arbeidsinnvandrere på arbeidsplassene og i det norske samfunnet
 • Tvangsarbeid/menneskehandel
 • Handlingsrommet innenfor EØS-avtalen
  • Spørsmål rundt EØS-avtalen, og hvordan den påvirker norsk arbeidsliv, er fremdeles aktuelt. Handlingsrommet for nasjonale reguleringer og håndhevingen av disse. Praktisering av regelverket for offentlige anskaffelser og erfaringer med det nylig etablerte europeiske arbeidsmarkedsbyrået (ELA).
 • Andre aktuelle og løpende temaer

Se også: Prosjektbeskrivelse 2021–2023