Statistikk

Statistikk

Polen og Litauen topper statistikken over arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Utlendingsdirektoratet (UDI) er viktige kilder for å følge omfanget av arbeidsinnvandringen.

Ifølge tall fra SSB økte folketallet med 531 600 personer fra 2004 til 2014. Den viktigste årsaken er den store innvandringen fra Øst-Europa etter utvidelsen av EU.

Per 1. juli 2017 var vi totalt 5 278 000 personer. Folketallet vokste med 10 600 personer fra 1. til 2. kvartal i 2017. Så svak vekst har det ikke vært i 2. kvartal siden før 2006 da arbeidsinnvandringen skjøt fart. Nettoinnvandringen fra land i Øst-Europa fortsetter å minke, det gjør også trenden med at det stadig reiser flere svenske statsborgere enn det kommer hit.

SSB og UDI er viktige kilder for kunnskap om arbeidsinnvandrere. De lager statistikk befolkningsstørrelse, sysselsetting, arbeidsledighet og lønn. Klikker du på et av temaene nedenfor, kan du lese sammendrag av de ferskeste tallene innenfor valgte tema, og du finner lenke til selve statistikken.

Artikkelserie: Innvandrere i Norge 2017 (SSB)Lukk

 

Innvandrere i Norge er en artikkelsamling som gir en overordnet beskrivelse av innvandrere og deres norskfødte barn i Norge.

Samlingen vil totalt inneholde tolv artikler i 2017. Disse publiseres fra 29. mai til 11. desember. I første artikkel kan du lese om innvandrere og demografi. I de påfølgende får du blant annet vite mer om utdanning, deltakere i introduksjonsordningen, valgdeltakelse, arbeid, inntekt og lønn, innvandreres levekår, familiesammensetning og boforhold samt kriminalitet.

 

Innvandrere etter innvandringsgrunn (SSB)Lukk

I alt innvandret 50 500 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge i 2016. Arbeidsinnvandringen gikk mest ned, men er fortsatt på et høyt nivå. 14 400 personer registrerte seg som arbeidsinnvandrere i 2016 – noe som er 3 700 færre sammenlignet med året før. Sammenlignet med 2015 gikk arbeidsinnvandringen blant statsborgere fra de største arbeidsinnvandrerlandene Polen og Litauen ned med henholdsvis 22 og 26 prosent. Polakker var fortsatt den klart største gruppen med 4 100 nye arbeidsinnvandrere. Les mer:

Innvandrere etter innvandringsgrunn, 1. januar 2017 (SSB, 19.06.17)

 

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (SSB)Lukk

Ved inngangen til 2018 var 746 700 innvandrere og 170 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Tilsvarende tall ved inngangen til 2017 var hhv 725 000 og 159 000.  Den desidert største tilveksten i 2016 var blant innvandrerne fra Syria. Polakker er fortsatt den desidert største innvandrergruppen.

Polakker utgjør fremdeles den desidert største gruppen innvandrere i Norge med 98 200 personer. De utgjør over dobbelt så mange som den nest største gruppen, som er innvandrere fra Litauen, med 38 400 bosatte. Disse etterfølges av innvandrere fra Sverige (35 800) og Somalia (28 800). Sterkest tilvekst blant innvandrere fra Syria, per 1. januar 2018 var det registrert 27 400 innvandrere fra Syria mot 20 800 året før. Syrerne er nå den femte største innvandrergruppen i Norge.

Det er flest barn av innvandrere med pakistansk (17 000) og somalisk (13 700) bakgrunn, mens barn av innvandrere fra Polen er den tredje største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Siden EU-utvidelsen i 2004 har denne gruppen vokst fra i underkant av 800 personer til 11 000 ved inngangen til 2017, og 12 300 ved inngangen til 2018. Les mer:

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2018 (SSB, 05.03.18)

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert (SSB)Lukk

Over 400 000 innvandrere var sysselsatt i 4. kvartal 2017. Disse utgjorde 65 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20–66 år. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte på 77,7 prosent. Blant innvandrere fra EØS-området, der arbeidsinnvandring er svært utbredt, var sysselsettingsandelen i alderssjiktet 20–66 år blant dem fra Norden på 79,3 prosent, mens de fra EØS-landene både i vest og i øst lå like under 74 prosent. Les artikkelen Flere innvandrere i arbeid (SSB, 13.03.18)

Se statistikk:

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, 2017, 4. kvartal (SSB, 13.03.18)

Sysselsatte på korttidsopphold (SSB)Lukk

I tillegg til de innvandrerne som har bosatt seg i Norge, er det mange som er her på såkalt korttidsopphold. For å regnes som bosatt, forventes det at man oppholder seg i Norge i minst seks måneder. Totalt var det mer enn 79 400 lønnstakere på korttidsopphold i Norge i 4. kvartal 2016.

Over 79 000 lønnstakere arbeidet i Norge på korttidsopphold per 4. kvartal 2016. Det har vært en markant nedgang i antall svensker. Samtidig har antallet litauere og polakker økt, slik at det nå for første gang er flere polakker enn svensker på korttidsopphold. En stor andel av de sysselsatte på korttidsopphold jobber innenfor bygg og anlegg (27 prosent) eller blir utleid gjennom bemanningsbyråer (17 prosent). Det er i disse næringene vi finner den største veksten i fra 2015 til 2016. Les mer:

Sysselsatte på korttidsopphold, 2016, 4. kvartal (SSB, 04.04.17)

Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasertLukk

Den registrerte ledigheten blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa var 6,1 prosent i 4. kvatal 2017.  il sammenlikning var den totale arbeidsledigheten på 2,3 prosent. Les mer:

Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 1. kvartal 2018 (SSB, 15.02.2018)

Lønnsstatistikk for innvandrere (SSB)Lukk

For første gang har SSB laget lønnsstatistikk for innvandrere. Østeuropeiske håndverkere tjener i snitt 33 100 kroner i månedslønn, som er 89 prosent av lønna til øvrige ansatte med tilsvarende yrker. Les mer:

Lavere lønn blant innvandrere (SSB, 16.11.17)

Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere per måned og statsborgerskap (UDI)Lukk

Arbeidsinnvandrere fra såkalte tredjeland - det vil si land utenfor EU/EØS-området - trenger arbeidstillatelse. Tallene for antall arbeidstillatelser finnes hos Utlendingsdirektoratet. Les mer:

Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere per måned og statsborgerskap (2017) (UDI)

 

EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (UDI)Lukk

EØS-borgere som kommer for å jobbe, og eventuelle familiemedlemmer, skal registrere seg innen tre måneder. 36 009 EØS-borgere registrerte seg for å arbeid i Norge i 2017. Det er om lag 13 000 flere enn i 2016, og etter et par år med nedgang, er tallet for 2017 om lag som for 2014. Tallene for årene før: 23 496 (2016), 26 593 (2015), 34 200 (2014).  Les mer:

EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2017) (UDI)

Oversiktsside - statistikk og analyse (UDI)Lukk

UDI har en samleside statistikk, forsknings- og utviklingsrapporter og årsrapporter om migrasjon og innvandring til Norge. Les her:

Oversiktsside - statistikk og analyse - UDI