Bakgrunn og historikk

Bakgrunn og historikk

1. mai 2004 ble EU og dermed også EØS utvidet med ti nye medlemsland og 75 millioner innbyggere. De ti landene var: Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Malta og Kypros. I 2007 kom Bulgaria og Romania med. Og i 2013 kom Kroatia med. Les mer om EU og medlemsland.

Et av de store fremskrittene for innbyggerne i de nye medlemslandene var friheten til å kunne reise og søke arbeid, studere og utøve næringsvirksomhet i hele EU/EØS-området.

Utjevning og økt konkurranse

En viktig målsetting med utvidelsene var at økonomisk framgang i de nye EU-landene ville minske velferdskløften i Europa. 

For norsk næringsliv ble det åpnet for nye markeder og investeringsmuligheter. Og 30 år etter innvandringsstoppen ble det åpnet for jobbsøkere fra lavkostland i Øst-Europa. Tilgangen på arbeidskraft økte, samtidig som konkurransen ble skjerpet på hjemmebane. Bedrifter med 10–15 prosent av norsk lønnsnivå kunne fritt konkurrere om oppdrag i Norge.

 

Etableringen av Fafo ØstforumLukk

Nye rammebetingelser var utgangspunktet for etableringen av Fafo Østforum

Nye rammebetingelser og konkurranseforhold for virksomheter og arbeidstakere var utgangpunktet for etableringen av Fafo Østforum.

Åpningsseminaret ble avholdt 30. september 2004, og forumets konstituerende møte ble avholdt 29. november 2004. Frem til i dag (mai 2021) har vi hatt 85 arrangementer.

Ved hjelp av forskningsformidling, utredninger og deltakernes egne erfaringer var målet at Fafo Østforum skullle holde deltakerne oppdatert på følgende områder:

Fafo Østforum ble først etablert for en periode på tre år (2004 – 2007). Siden har prosjektet blitt videreført i to- og treårsperioder. Dagens prosjektperiode varer fra 2021–2023. Prosjektbeskrivelse

Fra 2008 ble det tematiske fokuset utvidet til også å omfatte arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området. Fra 2011 ble styringsgruppa faset over i en referansegruppe knyttet til faglige aktiviteter.

I april 2014 markerte Fafo Østforum 10-årsjubileum med en heldagskonferanse.  Og på Fafokonferansen 2019 markerte vi at det var gått 15 år siden EUs østutvidelse og etableringen av Fafo Østforum.

Tidligere prosjektbeskrivelserLukk

Tidligere prosjektbeskrivelser

Prosjektinvitasjon (Høsten 2004)

Prosjektnotat 2004–2007 (August 2004)

Prosjektbeskrivelse 2008–2010 (November 2007)

Prosjektbeskrivelse 2011–2012 (Desember 2010)

Prosjektbeskrivelse 2013–2014 (Januar 2013)

Prosjektbeskrivelse 2015–2017 (Desember 2014, oppdatert deltakerliste 22.06.2017)

Prosjektbeskrivelse 2018–2020 (November 2017)

Tidligere styringsgruppeledereLukk

 

Tidligere styringsgruppeledere

Vinkling og prioritering av problemstillinger skjer i samarbeid med referansegruppen. Fafo Østforums referansegruppe består av én representant fra hver av de deltakende bedrifter, organisasjoner og instanser. I perioden 2004–2010 var Fafo Østforum organisert med en styringsgruppe. Tidligere styringsgruppeledere er Terje Nygaard, NHO Service (2010) Norvald Mo, Fellesforbundet (2009), Kim Nordlie, HSH (2008), Wenche Paulsrud, YS (2007), Vidar Lindefjeld, NHO (2006), og Stein Reegård, LO (2005).