Faktaflak fra Fafo Østforum

Av Tone Langengen

Lov om offentlige anskaffelser har nye bestemmelser om å ivareta miljø og grunnleggende menneskerettigheter. Den stiller også krav om bruk av lærlinger og åpne for begrensninger i leverandørkjeden.

Den nye loven og ble vedtatt i juni 2016, og avløser dagens anskaffelseslov fra 1999.
Bakgrunnen for den nye loven er at EU i 2014 vedtok tre nye direktiver om offentlige anskaffelser; anskaffelsesdirektivet, forsyningsdirektivet og konsesjonskontraktdirektivet. Hensikten med de nye direktivene er å forenkle, øke fleksibiliteten og ikke minst utvide mulighetene til å ta samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser.

Endringer fra 2017

Fra 1. januar 2017 er det innført to nye bestemmelser. For det første skal oppdragsgiver stille krav om maksimalt tre ledd i leverandørkjeden, det vil si en hovedleverandør med maksimalt to ledd under seg i kontrakter om bygg- og anleggsarbeider og renholdstjenester. For det andre skal oppdragsgivere stille krav om bruk av lærlinger i kontrakter over en viss størrelse og varighet.

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å oppdatere regelverket i tråd med EUs regelverk.
Forslaget bygger også på NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser, der det foreslås endringer av den særnorske delen av anskaffelsesregelverket. Lovforslaget inneholder derfor både en EØS-rettslig og en nasjonal regulering.

Miljø og menneskerettigheter

Den nye loven inneholder en bestemmelse om å ivareta miljø, grunnleggende menneskerettigheter og andre samfunnshensyn i offentlige anskaffelser. Dette avløser tidligere § 6 i anskaffelsesloven, som pålegger offentlige oppdragsgivere å ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Gjennom dette tydeliggjøres muligheten for oppdragsgiver til å stille krav til alle sosiale forhold vedrørende produksjonsprosessen og forhold som angår levering av anskaffelsen.
De nye bestemmelsene har blitt godt mottatt. EU-direktivet om sosiale hensyn fikk støtte hos europeisk fagbevegelse. I Norge har LO applaudert at samfunnshensyn får en framtredende plass i lovverket, og framhever at det er et viktig verktøy i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. I tillegg er bestemmelsene viktige for å fremme gode miljøtiltak og internasjonale menneskerettigheter.

NHO og Abelia løfter fram at offentlige kontrakter skal fremme hensyn til innovasjon. Det innebærer at innovasjon nå skal være mer sentralt når det offentlige skal gjøre innkjøp enn tidligere.

Kravet om bruk av lærlinger er også en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Håpet er at reglene skal bidra til å sikre et seriøst arbeidsliv og bøte på mangelen på læreplasser i flere lærefag. Kravet skal bare gjelde i bransjer hvor det er særlig behov for læreplasser.

LO ser på kravet om lærlinger som et viktig ledd i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. De håper at dette vil bidra til å sikre rekruttering til yrkesfagene og at bedrifter som tar ansvar for opplæring ikke taper i konkurransen om oppdrag.

Forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter fra 2008 er ikke endret i denne omgangen.

Lenker:

Regjeringens temasider om offentlige anskaffelser

Nytt anskaffelsesregelverk (trådte i kraft 1. januar 2017)


Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)


Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet (13.02.2017)

LOs vurdering

Abelia: En seier for norsk innovasjon

NHO: Anskaffelsesjubel med litt bismak

EU-kommisjonen: Legal rules and implementation

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/23/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

Publiseringsår: 
2016–2017

Relaterte nyheter

(Fafo Østforum, 16.06.16)
(Nærings- og fiskeridepartementet, 10.04.19)
(Abelia / Finansavisen, 17.04.19)

Relaterte temaer